Для того, щоб максимально наближено передати російські прізвища в українській мові, необхідно дотримуватися правил українського правопису.

Е –Е

Російська літера е в українській мові передається через е у таких випадках:

 • після приголосної літери, наприклад: Перевалов, Петров, Меншов, Величин;
 • у словах після ж, ч, ш, щ при ненаголошеному суфіксі -ев, а також після літер ц і р: Камарев, Менищев, Урянцев, Стужев.

Е –Є

Російська літера е також може передаватися як є, коли:

 • стоїть на початку слова: Єлтишев, Єронін, Ємін; Фото - переклад прізвища
 • стоїть у середині слова після голосних літер, а також після приголосних при роздільній вимові, наприклад: Фаб’єв, Афанасьєв, Мароєдов;
 • стоїть після приголосних, формуючи суфікси -єв, -єєв: Андрєєв, Писарєв, Медведєв, але Фракчеєв, Аршеєв (у цьому випадку після ж, ч, ш, щ і ц вживається українська е);
 • російському кореневому е відповідає і в українській мові, наприклад: Снєгов (сніг), Пєнкін (піна), Гнєздов (гніздо);

Російська літера ё в прізвищах може перекладатися:

 • сполученням йо, якщо ё стоїть на початку слова, після голосних літер та після б, п, в, м, ф, наприклад: Йоржиков, Йолочкін, Коробйов, Тугайов;
 • за допомогою сполучення літер ьо після приголосного в середині слова: Домосьолов, Тьомін, Кольовецкий, Потьомкін;
 • за допомогою літери о після ч, щ, наприклад: Томачов, Міхащов, Щокін;
 • Російська літера э в українській мові передається літерою е, наприклад: Ельянов, Еров, Ерконін;

Російська літера и може передаватися:

 • через і, якщо стоїть на початку слова, а також після приголосних (за винятком шиплячих і літери ц): Ізотов, Мусін, Топнін, Таміров;
 • через ї, якщо стоїть після голосних літер чи після приголосних при роздільній вимові, наприклад: Араїмов, Стоїнов, Каїров, Ільїн;
 • через літеру и, якщо стоїть після ж, ч, щ, ц, ш, а далі йде приголосний: Божин, Шижов, Щицин; Цецилін;
 • через літеру и, якщо це прізвища, утворені від імен, які існують і в українській, і в російській мові: Денисов, Михайлов, Миронов, Казимиров;
 • через літеру и у прізвищах, що мають однакові основи як в українській, так і російській мові: Малинін (від слова малина), Силачов (сила), Пиланін (пила), Виноградов (виноград), Тихонов (тихо);
 • через літеру и у суфіксах -ик, -ич, -евич, -ович, -євич, -иц, -ищ, наприклад: Ковалевич, Попович, Шендрик, Кадищев, Онікеєвич;
 • через и у префіксі –при: Притонов, Приманаєв, Призумников;
 • передається через літеру и у прізвищах, які закінчуються на –их (ых), як в наступних прикладах: Тонких, Коротких, Золотих, Больших;

Російська літера ы в українській мові передається через и: Крилатов, Матишев, Таплинін, Мавридін.

Характерно, що в українській мові російські суфікси -ск(ий), -цк(ий) вживаються через ськ(ий), -цьк(ий), а також суфікси -ск(ой), -цк(ой): Жуковський, Крачковський, Киричковський, Шаровськой, Луцькой.

Підчас перекладу прізвищ український відповідник широковживаному російському суфіксу -жский в українській мові є суфікс -зький: Картризький, Баразький.

Російські прикметникові прізвища, які мають закінчення –ый, перекладаються через -ий після твердого приголосного, після м’якого приголосного через -ій; -ая, -яя, -а, -я: Спєлий, Красивий, Крайня, Крайній.

А тут можна отримати безкоштовну допомогу з перекладу українського прізвища на англійську мову.